Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Typen op school:

 1. Bij inschrijving verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te te gaan met Toptypen.
 2. Na de datum van inschrijving heeft de ouder/verzorger van de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Toptypen bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. De ouder/verzorger van de cursist(e) stelt Toptypen vóór of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen, waarbij te denken valt aan ADHD, ASS of dyslexie.
 5. Het lesgeld van € 150,00 dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL32 ABNA 0825 9212 28 (met vermelding van de naam van de cursist(e).
 6. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e) zijn.
 7. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch op per e-mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 11. Toptypen heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten van de curist(e), de planning van lestijden en startdatum kan worden verschoven.
 12. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor ook de einddatum zal verschuiven.
 13. Toptypen behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van computerapparatuur op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, komt voor rekening van de cursist(e).
 15. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetaansluiting.
 16. Ouder/verzorger dient erop toe te zien dat de cursist(e) minimaal vijftien minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Toptypen contact worden opgenomen met ouder/verzorger.
 17. Na de tiende les zal Toptypen adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus een certificaat van Toptypen. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis is geoefend.
 18. Als de cursist(e) een of meer (privé)lessen nodig heeft, kan Toptypen tegen een vergoeding extra begeleiding geven.
 19. Indien het examen wegens ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden, zal naar een andere examenmogelijkheid worden gezocht. Als het examen om andere redenen niet gemaakt kan worden, wordt in overleg (en tegen een vergoeding) een andere datum gepland.
 20. Als de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Toptypen. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Toptypen opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

Algemene voorwaarden Typecursus 1 op 1:

 1. Bij inschrijving verklaart de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te te gaan met Toptypen.
 2. Na de datum van inschrijving heeft de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Toptypen bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. Het lesgeld van € 175,00 dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL32 ABNA 0825 9212 28 (met vermelding van de naam van de cursist(e).
 5. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de cursiste(e) zijn.
 6. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 7. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze (na overleg) de cursus op een later tijdstip starten.
 8. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 9. Toptypen heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten van de curist(e), de planning van lestijden en startdatum kan worden verschoven.
 10. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor ook de einddatum zal verschuiven.
 11. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetaansluiting.
 12. Indien het examen wegens ziekte niet gemaakt kan worden, zal naar een andere examenmogelijkheid worden gezocht.
 13. Als de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Toptypen. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Toptypen opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

Algemene voorwaarden TypeTrainer:

 1. Bij inschrijving verklaart de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te te gaan met Toptypen.
 2. Na de datum van inschrijving heeft de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Toptypen bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. Het lesgeld van € 150,00 dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL32 ABNA 0825 9212 28 (met vermelding van de naam van de cursist(e).
 5. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de cursiste(e) zijn.
 6. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 7. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze (na overleg) de cursus op een later tijdstip starten.
 8. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 9. Toptypen heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten van de curist(e), de planning van lestijden en startdatum kan worden verschoven.
 10. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor ook de einddatum zal verschuiven.
 11. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetaansluiting.
 12. Indien het examen wegens ziekte niet gemaakt kan worden, zal naar een andere examenmogelijkheid worden gezocht.
 13. Als de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Toptypen. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Toptypen opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

Toptypen
Willemijn de Zwart
Wagenaarstraat 21
5481 PP Schijndel

Telefoon: 06-274 016 23
E-mail: info@toptypen.nl
KvK: 61377864
BTW: NL001368676B19